जिल्हा परिषद मुख्यालय
अं.क्र. अधिकारी/विभाग दूरध्वनी क्र. ई-मेल
१. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (०२३३) २३७३००८ ceosangli@gmail.com
२. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (०२३३) २३२८८४९ add.ceozpsangli@gmail.com
३. प्रकल्प संचालक, ग्रामीण विकास यंत्रणा (०२३३) २३७५३१८
४. मुख्य लेखा वं वित्त अधिकारी (वरिष्ठ) तथा प्रमुख नियंत्रक, जि. प. मुद्रणालय, सांगली. (०२३३) २३७२८६५/२३७५४१८ cafozpsangli@gmail.com
५. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन विभाग) (०२३३) २३७२७२५ deputyceo@ymail.com
६. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत विभाग) (०२३३) २३७२७२६ sanglizpvpt@gmail.com
७. महिला बालविकास अधिकारी (महिला व बालकल्याण विभाग) (०२३३) २३२५९१४ icdsdyceo@gmail.com
८. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग) (०२३३) २३७२७२६ nbazpsangli@gmail.com
९. कार्यकारी अभियंता (बांधकाम विभाग ) (०२३३) २३७२७१९ eeworkszpsangli@gmail.com
१०. कार्यकारी अभियंता (ग्रामीण व पाणी पुरवठा विभाग) (०२३३) २३७६६५० eebnsangli@rediffmail.com
११. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जि.प. (लघु पाठबंधारे) (०२३३) २३७३०२८
१२. जिल्हा आरोग्य अधिकारी (आरोग्य विभाग) (०२३३) २३७४४६२, २३७३०३२ zp.dho.san@gmail.com
१३. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी (पशुसंवर्धन विभाग) (०२३३) २३७५१०८ dahosangli@gmail.com
१४. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक विभाग) (०२३३) २३८१०८०,२३७२७१७ eoprisang@gmail.com
१५. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक विभाग) (०२३३) २३७७५५४ eosecsang@gmail.com
१६. शिक्षणाधिकारी (निरंतर विभाग) -
१७. कृषी विकास अधिकारी (कृषी विभाग) (०२३३) २३७२७१८ adosangli@gmail.com
१८. जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी (समाज कल्याण विभाग) (०२३३) २३७२७१४ swdzp_sangli@yahoo.com
१९. कार्यकारी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, सांगली. (०२३३) २३२७७०१
२०. उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी / लेखाधिकारी (वित्त विभाग) (०२३३) २३७२८६५ cafozpsangli@yahoo.in
२१. लेखाधिकारी, शालेय पोषण आहार (०२३३) २३७२७१७
२२. लेखाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान(प्राथमिक शिक्षण) (०२३३) २३८१०८०
२३. लेखाधीकारी, जि.ग्रा.वि यं. (०२३३) २३७५३१८
२४. अति. जिल्हा आरोग्य अधिकारी (०२३३) २३७३०३२
२५. जिल्हा प्रजनन वं बालआरोग्य अधिकारी (०२३३) २३७४४६२
२६. वै. अ. जिल्हा प्रशिक्षण पथक, सांगली. (०२३३) २३७३१३९
२७. उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक विभाग) (०२३३) २३७२७१७
२८. उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक विभाग) (०२३३) २३७७५५४
२९. उप कार्यकारी अभियंता (छो.पा.वि.) (०२३३) २३७३०२८
३०. उप कार्यकारी अभियंता (इ.व.द.) (०२३३) २३७२७१९
३१. उप कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी उप विभाग (०२३३) २३७५८०१
३२. उप कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी देखभाल दुरुस्ती (०२३३) २३७५८०१
३३. उप कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. स्थापत्य (०२३३) २३७६६५०
३४. पशुधन विकास अधिकारी (तांत्रिक) -
३५. कृषी अधिकारी, मगांराग्रारोह्यो (वर्ग - २) (०२३३) २६२८८३३
३६. सहा. गट विकास अधिकारी, मगांराग्रारोह्यो (वर्ग-२) (०२३३) २६२८८३३
पंचायत समिती कार्यालय
अं.क्र. कार्यालयाचे नाव दूरध्वनी क्र. ई-मेल
पंचायत समिती, आटपाडी (०२३४३)२४०६४६ -
पंचायत समिती, जत (०२३४४)२४६२२९ -
पंचायत समिती, कडेगांव (०२३४७)२२०२२९ -
पंचायत समिती, कवठेमहांकाळ (०२३४१)२२३१३० -
पंचायत समिती, खानापूर (विटा) (०२३४७)२७२०३० -
पंचायत समिती, मिरज (०२३३)२२२२६१३ -
पंचायत समिती, पलूस (०२३४६)२२८४०० -
पंचायत समिती, शिराळा (०२३४५)२७२११८ -
पंचायत समिती, तासगांव (०२३४६)२४०६४६ -
१० पंचायत समिती, वाळवा (०२३४२)२२४०४८ -
जिल्हयातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र
अं.क्र. कार्यालयाचे नाव दूरध्वनी क्र.
१. आटपाडी आरोग्य केंद्र (०२३४२) २२१४६१
२. दिघंची आरोग्य केंद्र (०२३४२) २२६३१२
३. करगणी आरोग्य केंद्र (०२३४२) २३५०९३
४. खरसुंडी आरोग्य केंद्र (०२३४२) २३००७०
५. जत आरोग्य केंद्र (०२३४४) २२८१६३
६. संख आरोग्य केंद्र (०२३४४) २२७०२३
७. को. बोबलाद आरोग्य केंद्र (०२३४४) २२५९३२
८. वळसंग आरोग्य केंद्र (०२३४४) २५१०२६
९. बिळूर आरोग्य केंद्र (०२३४४) २८४३००
१०. शेगांव आरोग्य केंद्र (०२३४४) २८६०३९
११. डफळापूर आरोग्य केंद्र (०२३४४) २८२००४
१२. येळावी आरोग्य केंद्र (०२३४४) २२३०२७
१३. विटा आरोग्य केंद्र (०२३४७) २७३६३९
१४. वेजेगांव आरोग्य केंद्र (०२३४७) २६५०३७
१५. खानापूर आरोग्य केंद्र (०२३४७) २५७१६९
१६. नेवरी आरोग्य केंद्र (०२३४७) २४३१५०
१७. मो. वडगांव आरोग्य केंद्र (०२३४७) २५२१७१
१८. खेराडे वांगी आरोग्य केंद्र (०२३४७) २३१५७५
१९. हिंगणगांव आरोग्य केंद्र (०२३४७) २३००३०
२०. चिंचणी आरोग्य केंद्र (०२३४६) २५८०४३
२१. हातनूर आरोग्य केंद्र (०२३४६) २५३०४५
२२. सावळज आरोग्य केंद्र (०२३४६) २५४०४९
२३. मणेराजुरी आरोग्य केंद्र (०२३४६) २६५१४८
२४. मांजर्डे आरोग्य केंद्र (०२३४६) २५२२४४
२५. वायफळे आरोग्य केंद्र (०२३४६) २६७१२३
२६. बोरगांव आरोग्य केंद्र (०२३४६) २७१७०९
२७. येळावी आरोग्य केंद्र (०२३४६) २३९२४१
२८. ढालगांव आरोग्य केंद्र (०२३४१) २५५५३१
२९. आगळगांव आरोग्य केंद्र (०२३४१) २५३०४९
३०. देशिंग आरोग्य केंद्र (०२३४१) २४८०२३
३१. रांजणी आरोग्य केंद्र (०२३४१) २४४५२७
३२. अंत्री आरोग्य केंद्र (०२३४५) २३३१६३
३३. शिरशी आरोग्य केंद्र (०२३४५) २२७१३५
३४. सागांव आरोग्य केंद्र (०२३४५) २२५५७३
३५. कोकरूड आरोग्य केंद्र (०२३४५) २२४१५३
३६. चरण आरोग्य केंद्र (०२३४५) २२३१३९
३७. मणदूर आरोग्य केंद्र (०२३४५) २२६२१२
३८. मांगले आरोग्य केंद्र (०२३४५) २२०१६३
39. कुंडल आरोग्य केंद्र (०२३४६) २२१७०९
४०. भिलवडी आरोग्य केंद्र (०२३४६) २२१७०९
४१. बावची आरोग्य केंद्र (०२३४२) २७९०५३
४२. बोरगांव आरोग्य केंद्र (०२३४२) २६४९०९
४३. बागणी आरोग्य केंद्र (०२३४२) २४७०९९
४४. वाळवा आरोग्य केंद्र (०२३४२) २६७५०१
४५. येडेमच्छिंद्र आरोग्य केंद्र (०२३४२) २३२०२८
४६. कुरळप आरोग्य केंद्र (०२३४२) २५५५३६
४७. येलूर आरोग्य केंद्र (०२३४२) २५०५८१
४८. कामेरी आरोग्य केंद्र (०२३४२) २७१७९०
४९. पेठ आरोग्य केंद्र (०२३४२) २५२००६
५०. कासेगांव आरोग्य केंद्र (०२३४२) २३९२५६
५१. नेर्ले आरोग्य केंद्र (०२३४२) २७८१३६
५२. आरग आरोग्य केंद्र (०२३३) २२६४४२८
५३. म्हैसाळ आरोग्य केंद्र (०२३३) २२५१२६०
५४. खंडेराजुरी आरोग्य केंद्र (०२३३) २२६८५९
५५. ऐरंडोली आरोग्य केंद्र (०२३३) २२६९५२८
५६. भोसे आरोग्य केंद्र (०२३३) २२५७२४४
५७. कवठेपिरान आरोग्य केंद्र (०२३३) २४८५४३२
५८. कवलापूर आरोग्य केंद्र (०२३३) २३६४२५८
५९. नांद्रे आरोग्य केंद्र (०२३३) २४७३२०३

जिल्हा परिषद सांगली

खणभाग, सांगली, महाराष्ट्र - ४१६४१६

ई-मेल : deputyceo@ymail.com

दूरध्वनी क्रमांक : +९१ २३३ २३७२७२५

Find us in

Zilla Parishad Sangli,
Khanbhag, Sangli, Maharashtra 416416

Social networks