जिल्ह्यातील अधिकारी

श्रीम. तृप्ति अंकुश धोडमिसे (भा.प्र.से)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिल्हा परिषद, सांगली

संपर्क : 02332373008

श्री निखील ओसवाल

अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिल्हा परिषद, सांगली

संपर्क : 02332328849

श्रीम. नंदिनी घाणेकर

प्रकल्प संचालक, जि.ग्रा.वि.यं.

जिल्हा परिषद, सांगली

संपर्क : 02332375318


अर्थ विभाग

श्री. विठ्ठल शिवाजी चव्हाण

मुख्य लेखा.व वित्त. अधिकारी

संपर्क : 02332372865

सामान्य प्रशासन

श्री. प्रमोद काळे

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.)

संपर्क : 02332372725

ग्रामपंचायत विभाग

श्री. शशिकांत शिंदे

उपमुख्य कार्यकारी अधिकार(ग्राम)

संपर्क : 02332372726

महिला व बालकल्याण विभाग

श्री संदीप यादव

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी(म.बा.क)

संपर्क : 02332325914

पाणी व स्वच्छता विभाग

श्री. किरण सायमोते

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी(पा.व स्व.)

संपर्क : 02332373734

बांधकाम विभाग

श्री.यशवंत गौरीशंकर लवटे

कार्यकारी अभियंता(प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना)

संपर्क : 02332372719

बांधकाम विभाग

श्रीमती भारती सुरेश बिराजे

कार्यकारी अभियंता(बांधकाम)

संपर्क : 02332372719

ग्रामीण व पाणी पुरवठा विभाग

श्री. संजय येवले

कार्यकारी अभियंता (ग्रा.पा.पु.)

संपर्क : 02332376650

छोटे पाटबंधारे विभाग

श्री संतोष गणपती कुंभार

प्र.कार्यकारी अभियंता(छो.पा.वि.)

संपर्क : 02332373028

कृषी विभाग

श्री. मनोजकुमार वेताळ

कॄषि विकास अधिकारी

संपर्क : 02332372718

समाज कल्याण विभाग

श्री बाळासाहेब कामत

जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी

संपर्क : 02332372714

पशुसंवर्धन विभाग

डॉ.हरूणखान पठाण

प्रभारी जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी

संपर्क : 02332375108

आरोग्य विभाग

डॉ. विजयकुमार वाघ

जिल्हा आरोग्य अधिकारी

संपर्क : 02332374462

प्राथमिक शिक्षण

शिक्षणाधिकारी(प्राथमिक)

संपर्क : 02332381080

माध्यमिक शिक्षण

श्री. राजेसाहेब मुरलीधर लोंढे

शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)

संपर्क : 02332377554