पंचायत समितीचे अधिकारी

शिराळा - पंचायत समिती

श्री. संतोष राऊत

गटविकास आधिकारी

संपर्क : 02345272128

सहा. गटविकास आधिकारी

संपर्क : 02345272128

वाळवा - पंचायत समिती

डॉ.आबासाहेब हरी पवार

गटविकास आधिकारी

संपर्क : 02342224048

प्र. सहा. गटविकास आधिकारी

संपर्क : 02342272030

पलूस - पंचायत समिती

श्री. ए. एस. माने

गटविकास आधिकारी

संपर्क : 02346228400

खानापूर - पंचायत समिती

डॉ. संताजी महादेव पाटील

गटविकास आधिकारी

संपर्क : 02347246229

सहा. गटविकास आधिकारी

संपर्क : 02347272030

आटपाडी - पंचायत समिती

श्री. शंकर महादेव गावडे

प्र.गटविकास आधिकारी

संपर्क : 02343220229

श्री. सचिन भोसले

प्र. सहा. गटविकास आधिकारी

संपर्क : 02343220229

तासगांव - पंचायत समिती

डॉ. संताजी महादेव पाटील

गटविकास आधिकारी

संपर्क : 02346240643

श्री. शंकर महादेव गावडे

सहा. गटविकास आधिकारी

संपर्क : 02346272030

मिरज - पंचायत समिती

श्रीम. संध्या जगताप

गटविकास आधिकारी

संपर्क : 02332222661

श्री. ज्ञानदेव मडके

सहा. गटविकास आधिकारी

संपर्क : 02332222613

कवठे-महांकाळ - पंचायत समिती

श्री. उदयकुमार कुसुरकर

गटविकास आधिकारी

संपर्क : 02341222031

श्री.ज्ञानेश्वर गुरव

प्र. सहा. गटविकास आधिकारी

संपर्क : 02341222031

जत - पंचायत समिती

श्री.आप्पा रामा सरगर

गटविकास आधिकारी

संपर्क : 02344246229

श्री. विठ्ठल जगताप

प्र. सहा. गटविकास आधिकारी

संपर्क : 02344220229

कडेगांव - पंचायत समिती

श्री. प्रशांत राऊत

गटविकास आधिकारी

संपर्क : 02347242798

सहा. गटविकास आधिकारी

संपर्क : 02347242798