महिला व बालकल्याण विभाग

विविध योजनांची माहिती
अं.क्र.विभागयोजनाकालावधीआवश्यक कागदपत्रे 
1 महिला व बालकल्याण विभागजिल्हा परिषद महिला लोकप्रतिनिधी अभ्यास सहल आदर्श तसेच अनुकरणीय योजनांच्या अंमलबजावणीचा अभ्यास करण्यासाठी राज्यातंर्गत व राज्याबाहेर अभ्यास सहल आयोजित करण्यात येते.
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
2 महिला व बालकल्याण विभागमुलींना / महिलांना व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण देणे 1. विहीत नमुन्यातील अर्ज संबंधित तालुक्याच्या बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांचेकडे करण्यात यावा. 2. ग्रामीण भागातील रहिवाशी असल्याबाबत सरपंच यांचा दाखला जोडण्यात यावा. 3. वार्षिक उत्पन्न रु 50,000/- च्या आत असल्याबाबत तलाठी/तहसिलदार यांचा दाखला जोडण्यात यावा. 4. प्रशिक्षण शुल्काच्या 10% रक्कम स्वत: लाभार्थीने भरणे बंधकारक. 5. मान्यता प्राप्त संस्थेत प्रशिक्षण घेणे आवश्यक . 6. प्रशिक्षण कालावधी जास्तीत जास्त 1 वर्षाचा असावा. 7. लाभार्थीना प्रशिक्षण शुल्काच्या 90% रक्कम व जास्तीत जास्त रु 5000/- रक्कम आदा करणेत येईल. 8. सदर प्रशिक्षणामध्ये ब्युटीपार्लर प्रशिक्षण, केटरींग ,बेकींग अशा विशिष्ठ प्रकारच्या स्वयंपाकाचे प्रशिक्षण, शिवणकाम व फॅशन डिझायनिंग, इंग्रजी/मराठी टायपिंग ,इत्यादी.
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
3 महिला व बालकल्याण विभागमहिलांसाठी समुपदेशन केंद्र चालवणे 1. कुटुंबातील मारहाण, लैंगीक व इतर त-हेने त्रासलेल्या तसेच मानसिकदृष्टया असंतुलित महिलांच्या सामाजिक, मानसशास्त्रीय,कायदेशीर समुपदेशनासाठी सदर योजना राबविणेत येते. 2. समुपदेशक व सल्लागार यांच्या मानधन व कार्यालयीन सादिल यावर खर्च करण्यात यावा. 3. समुपदेशन केंद्राला महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाची मान्यता असणे आवश्यक. 4. संस्थेकडे स्वत:चे फर्निचर व इतर अनावर्ती खर्चाची व्यवस्था असणे आवश्यक. 5. संस्थेला प्रति वर्षी रक्कम रुपये 25,000/- प्रमाणे अनुदान देण्यात येईल.
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
4 महिला व बालकल्याण विभाग७ वी ते १२ वी पास पर्यंत मुलींना संगणक (MSCIT) प्रशिक्षण देणे 1. लाभार्थी सांगली जिल्हयातील ग्रामीण प्रकल्पांचे कार्यक्षेत्रातील रहिवासी असावा. 2. लाभार्थी दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील असावा अथवा लाभार्थ्याच्या पालकाचे वार्षिक उत्पन्न रु50,000/- पेक्षा जास्त नसावे. 3. लाभार्थी इ.7 वी ते 12 वी पास महिला असावी. 4. सदर संगणक प्रशिक्षण कोर्स हा एम.एस.सी.आय.टी किंवा त्यास समकक्ष असावा. 5. लाभार्थ्याचे प्रशिक्षण हे शासनाच्या मान्यताप्राप्त संस्थेतून घेणे आवश्यक असून प्रशिक्षण अर्थसहाय्य संस्थेस आदा करण्यात येईल. 6. प्रशिक्षणाचे अर्थसहाय्य प्रति लाभार्थी रुपये 3,350/- मात्र अनुज्ञेय राहील. 7. प्रशिक्षणार्थ्याचा प्रस्ताव बालविकास प्रकल्पामार्फत येणे आवश्यक आहे. 8. विहीत नमुन्यातील अर्जासोबत 1. शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा शाळेचे बोनाफाईड सर्टीफिकेट, 2. इ.7वी ते 12 वी उत्तीर्ण असल्याचे गुणपत्रक, 3. रहिवासी असल्याबाबत सरपंचांचा दाखला. 4.उत्पन्नाचा तहसिलदार यांचा दाखला असणे आवश्यक आहे.
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
5 महिला व बालकल्याण विभागमुलींना स्वरक्षणासाठी/ ज्युडो/कराटे, तायक्वांदो योगा प्रशिक्षण देणे 1. महिला व मुलींवर होणारे अन्याय, त्यांचे लैंगिक शोषण अशा प्रकारच्या अत्याचारांना सक्षमपणे तोंड देता यावे, यासाठी सदर योजना राबविण्यात येते. 2. यासाठी इयत्ता 4 ते 10 वी पर्यंतच्या व महाविद्यालयीन मुलींना तसेच शाळेतील इच्छूक महिला शिक्षकांना ज्युडो कराटे, तायक्वांदो,योगाचे सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण देण्यात यावे. 3. सदर प्रशिक्षणासाठी प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीवर जास्तीत जास्त रु.600/-पर्यंत खर्च करण्यात यावा.
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
6 महिला व बालकल्याण विभागकिशोरवयीन मुलींना व महिलांना जेंडर, आरोग्य, कुटुंब नियोजन, कायदेविषयक प्रशिक्षण देणे किशोरवयीन मुलींना विकास व सक्षमीकरण व्हावे, पोषण व आरोग्य विषययक दर्जा सुधारावा, त्याचप्रमाणे स्वच्छता, प्रजनन व लैंगिक आरोग्य, विविध कायदेविषयक तरतूदींची माहिती मिळावी, म्हणून विधी तज्ञ, अनुभवी व संवेदनशील तज्ञ मार्गदर्शक यांचेमार्फत प्रशिक्षण शाळा आयोजित करण्यात याव्यात
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
7 महिला व बालकल्याण विभागअंगणवाड्याना साहित्य पुरविणे अंगणवाडयाच्या गरजेची तीव्रता पाहून उपलब्ध साहित्य वितरीत करणे. अंगणवाडी जि.प.सांगली यांचेकडील एकात्मिक बालविकास सेवा योजना अंतर्गत ग्रामीण प्रकल्पातील शासनमान्यता प्राप्त असावी.
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
8 महिला व बालकल्याण विभागमहिलांना साहित्य पुरविणे 1. लाभार्थी सांगली जिल्हयातील ग्रामीण प्रकल्प कार्यक्षेत्रातील रहिवासी महिला असावी. (सरपंचाचा दाखला जोडणेत यावा.) 2. लाभार्थी दारिद्रय रेषेखालील असावा किंवा त्याचे वार्षिक उत्पन्न रु.50,000/-व त्यापेक्षा कमी असावे. (तहसिलदार/सरपंच/विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांचा उत्पन्नाचा दाखला जोडावा). 3. लाभार्थीस वस्तूच्या किंमतीच्या 10 टक्के रक्कम या कार्यालयाकडे जमा करावी लागेल. 4. सदरचा प्रस्ताव बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांचेमार्फत पाठविणे आवश्यक आहे. 5. वयाची 18 वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक. 6. सदर लाभार्थ्याने सदरच्या योजनेचा यापूर्वी लाभ घेतलेला नसावा.
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
9 महिला व बालकल्याण विभागअंगणवाडी इमारती बक्षीसपत्राकरिता अनुदान देणे अंगणवाडी इमारत बांधकामासाठी जागा मालक आपली जागा देण्यास तयार असतात परंतु त्याचे बक्षिसपत्र करण्यासाठी कोणतेच अनुदान नसल्याने रक्कम रु.5000/- इतके अनुदान प्रत्येक बक्षिसपत्रासाठी देण्यात येईल.
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
10 महिला व बालकल्याण विभागअपंगांना साहित्य पुरवणे (घरघंटी) 1. लाभार्थी ही सांगली जिल्हयातील ग्रामीण प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रातील रहिवासी असावा.(सरपंचांचा दाखला जोडावा) 2. लाभार्थी दारिद्रय रेषेखालील असावा किंवा त्याचे वार्षिक उत्पन्न रु.50,000/- किंवा त्यापेक्षा कमी असावे. (तहसिलदार/सरपंच/विशेष कार्यकारी दंडाधिकरी यांचा उत्पन्नाचा दाखला जोडावा). 3. लाभार्थी महिला अपंग असावी. ( अपंगत्व 40 % अथवा त्यापेक्षा जास्त असलेबाबतचे जिल्हाशल्य चिकित्सक यांचेकडील प्रमाणपत्र जोडण्यात यावे.) 4. या योजनेतून कमाल रु.20,000/- फक्त इतक्या रकमेच्या मर्यादेत अनुदान मंजूर करण्यात येईल. 5. लाभार्थीस वस्तूच्या किंमतीच्या 10 टक्के रक्कम या कार्यालयाकडे जमा करावी लागेल. 6. लाभार्थ्याच्या नांवे घरगुती वीज कनेक्शन असणे आवश्यक (अलिकडील वीज बील व रेशनकार्ड छायांकित प्रत जोडावी .) 7. सदरचा प्रस्ताव बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांचेमार्फत पाठविणे आवश्यक आहे. 8. वयाची 18 वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक.( वयाबाबतचा सक्षम अधिका-याकडील दाखला)
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
अं.क्र.विभागप्रश्नउत्तर
1 महिला व बालकल्याण विभागमहिला व बालकल्याण समिती सदस्यांचा अभ्यास दौऱ्यामध्ये कोणाचा सहभाग होतो?ग्रामपंचायत ,पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेमध्ये निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा सहभाग असतो.
2 महिला व बालकल्याण विभागमहिला व बालकल्याण समिती सदस्यांचा अभ्यास दौऱ्याचे आयोजन कुठे केले जाते ?अभ्यास सहलीचे राज्यांतर्गत व राज्याबाहेर आयोजन केले जाते
3 महिला व बालकल्याण विभागमुलींना/महिलांना व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण अर्ज कुठे प्राप्त होतात ?विहित नमुन्यातील अर्ज संबंधित तालुक्याच्या बालविकास प्रकल्प अधिकरी यांचेकडे प्राप्त होतात
4 महिला व बालकल्याण विभागमुलींना/महिलांना व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण कुठे घेणे आवश्यक आहेप्रशिक्षण मान्यता प्राप्त संस्थेत घेणे आवश्यक आहे.
5 महिला व बालकल्याण विभागमुलींना/महिलांना व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण कालावधी जास्तीत जास्त किती असावा?प्रशिक्षण कालावधी जास्तीत जास्त १ वर्षाचा असावा.
6 महिला व बालकल्याण विभागमहिलांसाठी समुपदेशन केंद्र चालविणे संस्थेला प्रति वर्षी किती रक्कम अनुदानापोटी दिली जाते?संस्थेला प्रति वर्षी रक्कम रुपये २५,०००/- प्रमाणे अनुदान देण्यात येते.
7 महिला व बालकल्याण विभाग७ वी ते १० वी पास पर्यंत मुलींना संगणक प्रशिक्षण देणे या योजनेचे अर्ज कुठे प्राप्त होतात?विहित नमुन्यातील अर्ज संबंधित तालुक्याच्या बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांचेकडे प्राप्त होतात
8 महिला व बालकल्याण विभाग७ वी ते १० वी पास पर्यंत मुलींना संगणक प्रशिक्षण देणे योजनेसाठी लाभार्थ्यांची शैक्षणिक पात्रता काय आहे?लाभार्थी इ.७वी ते १२ वी पास महिला असावी.सोबत गुणपत्रकाची सत्यप्रत आवश्यक.
9 महिला व बालकल्याण विभागमहिलांसाठी समुपदेशन केंद्र चालविणे योजनेतून कोणत्या बाबींवर खर्च केला जातो?समुपदेशन व सल्लागार यांच्या मानधन व कार्यालयीन सादिल यावर खर्च करण्यात येतो.
10 महिला व बालकल्याण विभागमहिलांसाठी समुपदेशन केंद्र चालविणे समुपदेशन केंद्राला कुणाची मान्यता लागते?समुपदेशन केंद्राला महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाची मान्यता असणे आवश्यक आहे.
11 महिला व बालकल्याण विभागमहिलांसाठी समुपदेशन केंद्र चालविणे समुपदेशन संस्थेकडे कशाची व्यवस्था असणे आवश्यक आहे?संस्थेकडे स्वतःचे फर्निचर व इतर अनावर्ती खर्चाची व्यवस्था असणे आवश्यक आहे.
12 महिला व बालकल्याण विभाग७ वी ते १० वी पास पर्यंत मुलींना संगणक प्रशिक्षण देणे योजनेत संगणक प्रशिक्षण कोर्स कुठले दिले जातात?सदर संगणक प्रशिक्षण कोर्स हा एम.एस.सी.आय.टी.किंवा त्यास समकक्ष असावा
13 महिला व बालकल्याण विभाग७ वी ते १० वी पास पर्यंत मुलींना संगणक प्रशिक्षण देणे योजनेचे प्रशिक्षण कुठे घेणे आवश्यक आहे?प्रशिक्षण मान्यता प्राप्त संस्थेत घेणे आवश्यक आहे.
14 महिला व बालकल्याण विभागकिशोरवयीन मुलींना व महिलांना जेंडर,आरोग्य,कुटुंबनियोजन,कायदेविषयक प्रशिक्षण योजनेत प्रशिक्षण कुठल्या स्तरावर दिले जाते?प्रशिक्षण प्रकल्प स्तरावर दिले जाते
15 महिला व बालकल्याण विभागमहिलांना विविध साहित्य पुरविणे योजनेचे अर्ज कुठे प्राप्त होतात?विहित नमुन्यातील अर्ज संबंधित तालुक्याच्या बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांचेकडे प्राप्त होतात.
16 महिला व बालकल्याण विभागमहिलांना विविध साहित्य पुरविणे योजनेचे परिपूर्ण भरलेले अर्ज कुठे दयावेत?परिपूर्ण भरलेले अर्ज संबंधित तालुक्याच्या बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांचे कार्यालयामध्ये जमा करावेत.
17 महिला व बालकल्याण विभागमहिलांना विविध साहित्य पुरविणे योजनेत प्रस्ताव सादर करण्यासाठी लाभार्थीचे वय किती असावे?प्रस्ताव सादर करण्यासाठी लाभार्थ्याची वयाची १८ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक
18 महिला व बालकल्याण विभागमहिला व बालकल्याण समिती सदस्यांचा अभ्यास दौऱ्यामध्ये कशाचा अभ्यास केला जातो ?पंचायत राज,आदर्श गाव ,निर्मल ग्राम,महिला बळकटीकरण,महिला व विकासचे उपक्रम इत्यादी विषयांची अभ्यास पूर्ण माहिती घेतली जाते
19 महिला व बालकल्याण विभागमुलींना/महिलांना व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण परिपूर्ण भरलेले अर्ज कुठे दयावेत ?परिपूर्ण भरलेले अर्ज संबंधित तालुक्याच्या बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांचे कार्यालयामध्ये जमा करावेत
20 महिला व बालकल्याण विभागमुलींना/महिलांना व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण अर्जासोबत कोणकोणते दाखले जोडावेत ?१)ग्रामीण भागातील रहिवाशी असल्याबाबत सरपंच यांचा दाखला जोडण्यात यावा. २)लाभार्थी दारिद्र्यरेषेखालील असल्यास ग्रामसेवक यांचा दाखला किंवा वार्षिक उत्पन्न रु.५०,०००/-च्या आत उत्पन्न असल्यास तलाठी /तहसिलदार यांचा दाखला जोडण्यात यावा.
21 महिला व बालकल्याण विभागमुलींना/महिलांना व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षणशुल्काच्या किती टक्के रक्कम स्वतः लाभार्थीने भरणे बंधनकारक आहे ?प्रशिक्षण शुल्काच्या १० टक्के रक्कम स्वतः लाभार्थींने भरणे बंधनकारक आहे.
22 महिला व बालकल्याण विभागमुलींना/महिलांना व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण लाभार्थींना प्रशिक्षण शुल्काच्या किती रक्कम आदा करणेत येते?लाभार्थींना प्रशिक्षण शुल्काच्या ९०% रक्कम व जास्तीत जास्त र.रु ५०००/- आदा करणेत येते.
23 महिला व बालकल्याण विभागमुलींना/महिलांना व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षणामध्ये कोणकोणत्या विषयांचा समावेश आहे?प्रशिक्षणामध्ये व्यक्तिमत्व विकास,ब्युटीपार्लर प्रशिक्षण,केटरिंग,बेकिंग अशा विशिष्ठ प्रकारच्या स्वयंपाकाचे प्रशिक्षण ,दुग्धजन्य पदार्धाचे उत्पादन, फुड प्रोसेसिंग,शिवणकाम व फॅशन डिझायनिंग प्रशिक्षण,संगणक दुरुस्ती,मोटार ड्रायव्हिंग,इंग्रजी/मराठी टायपिंग,इमिटेशन ज्वेलरी मेकिंग,लघुलेखन,सेल्स गर्ल,विमा एजंट,परीचारका(नर्स) प्रशिक्षण,इत्यादी.चा समावेश होतो.
24 महिला व बालकल्याण विभाग५ वी ते १२ वी पर्यंत शिकणाऱ्या मुलींसाठी सायकल पुरविणे योजनेचे अर्ज कुठे प्राप्त होतात?विहित नमुन्यातील अर्ज संबंधित तालुक्याच्या बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांचेकडे प्राप्त होतात.
25 महिला व बालकल्याण विभागबालवाडी व अंगणवाडी सेविका,मदतनीस, पर्यवेक्षिका यांना पुरस्कार देणे योजनेचे निकष काय आहेत?प्रमाणपत्र,पुष्प व महिला बालकल्याण समिती मध्ये ठरविण्यात येईल त्या ठोक रक्कमेचा धनादेश.
26 महिला व बालकल्याण विभागमहिलांसाठी समुपदेशन केंद्र चालविणे योजनेमध्ये कोणकोणत्या बाबींचा समावेश आहे?कुटुंबातील मारहाण,लैंगिक व इतर तऱ्हेने त्रासलेल्या तसेच मानसिकदृष्ट्या असंतुलित महिलांच्या सामाजिक ,मानसशास्त्रीय,कायदेशीर समुपदेशनासाठी सदर योजना राबविणेत येते.
27 महिला व बालकल्याण विभाग७ वी ते १० वी पास पर्यंत मुलींना संगणक प्रशिक्षण देणे योजनेचे परिपूर्ण भरलेले अर्ज कुठे दयावेत?परिपूर्ण भरलेले अर्ज संबंधित तालुक्याच्या बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांचे कार्यालयामध्ये जमा करावेत.
28 महिला व बालकल्याण विभाग७ वी ते १० वी पास पर्यंत मुलींना संगणक प्रशिक्षण देणे या योजनेच्या अर्जासोबत कोणकोणते दाखले जोडावेत ?१)ग्रामीण भागातील रहिवाशी असल्याबाबत सरपंच यांचा दाखला जोडण्यात यावा. २)लाभार्थी दारिद्र्यरेषेखालील असल्यास ग्रामसेवक यांचा दाखला किंवा वार्षिक उत्पन्न रु.५०,०००/-च्या आत उत्पन्न असल्यास तलाठी /तहसिलदार यांचा दाखला जोडण्यात यावा.
29 महिला व बालकल्याण विभाग७ वी ते १० वी पास पर्यंत मुलींना संगणक प्रशिक्षण देणे योजनेत प्रशिक्षण अर्थसहाय्य कसे अदा केले जाते?प्रशिक्षण अर्थसहाय्य संबंधित संस्थेस अदा केले जाते. तसेच प्रशिक्षणाचे अर्थसहाय्य प्रति लाभार्थी शासन नियमाप्रमाणे अनुदेय राहील
30 महिला व बालकल्याण विभागमुलींना स्वसंरक्षणासाठी व त्यांच्या शारीरिक विकासासाठी प्रशिक्षण देणे योजनेमध्ये कोणकोणत्या बाबींचा समावेश आहे?महिला वा मुलींवर होणारे अन्याय,त्यांचे लैंगिक शोषण अशा प्रकारच्या अत्याचारांना सक्षमपणे तोंड देता यावे,यासाठी इयत्ता ४ ते १० वी पर्यंतच्या व महाविद्यालयीन मुलींना तसेच शाळेतील इच्छुक महिला शिक्षकांना ज्युडो कराटे,योगाचे सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण देण्यात येते.
31 महिला व बालकल्याण विभागमुलींना स्वसंरक्षणासाठी व त्यांच्या शारीरिक विकासासाठी प्रशिक्षण देणे योजनेत प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्यांवर किती खर्च केला जातो?प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्यांवर जास्तीत जास्त रु.६००/- पर्यंत खर्च करण्यात येतो.
32 महिला व बालकल्याण विभागकिशोरवयीन मुलींना व महिलांना जेंडर,आरोग्य,कुटुंबनियोजन,कायदेविषयक प्रशिक्षण योजनेमध्ये कोणकोणत्या बाबींचा समावेश आहे?किशोरवयीन मुलींना विकास व सक्षमीकरण व्हावे,पोषण वा आरोग्य विषयक दर्जा सुधारावा,त्याचप्रमाणे स्वच्छता,प्रजनन व लैंगिक आरोग्य,विविध कायदेविषयक तरतुदींची माहिती इत्यादीचा समावेश आहे.
33 महिला व बालकल्याण विभागकिशोरवयीन मुलींना व महिलांना जेंडर,आरोग्य,कुटुंबनियोजन,कायदेविषयक प्रशिक्षण योजनेत प्रशिक्षण कुणा मार्फत दिले जाते.प्रशिक्षण विधी तज्ञ,अनुभवी व संवेदनशील तज्ञ मार्गदर्शक यांचेमार्फत दिले जाते.
34 महिला व बालकल्याण विभागमहिलांना विविध साहित्य पुरविणे योजनेच्या अर्जासोबत कोणकोणते दाखले जोडावेत ?१)ग्रामीण भागातील रहिवाशी असल्याबाबत सरपंच यांचा दाखला जोडण्यात यावा. २)लाभार्थी दारिद्र्यरेषेखालील असल्यास ग्रामसेवक यांचा दाखला किंवा वार्षिक उत्पन्न रु.५०,०००/-च्या आत उत्पन्न असल्यास तलाठी /तहसिलदार यांचा दाखला जोडण्यात यावा.
35 महिला व बालकल्याण विभागमहिलांना विविध साहित्य पुरविणे योजनेत लाभार्थीस वस्तूच्या किंमतीच्या किती टक्के रक्कम या कार्यालयाकडे जमा करावी लागेल?लाभार्थीस वस्तूच्या किंमतीच्या १० टक्के रक्कम या कार्यालयाकडे जमा करावी लागेल.
36 महिला व बालकल्याण विभाग५ वी ते १२ वी पर्यंत शिकणाऱ्या मुलींसाठी सायकल पुरविणे योजनेचे भरलेले अर्ज कुठे दयावेत?परिपूर्ण भरलेले अर्ज संबंधित तालुक्याच्या बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांचे कार्यालयामध्ये जमा करावेत.
37 महिला व बालकल्याण विभाग५ वी ते १२ वी पर्यंत शिकणाऱ्या मुलींसाठी सायकल पुरविणे योजनेच्या अर्जासोबत कोणकोणते दाखले जोडावेत ?१)ग्रामीण भागातील रहिवाशी असल्याबाबत सरपंच यांचा दाखला जोडण्यात यावा. २)लाभार्थी दारिद्र्यरेषेखालील असल्यास ग्रामसेवक यांचा दाखला किंवा वार्षिक उत्पन्न रु.५०,०००/-च्या आत उत्पन्न असल्यास तलाठी
38 महिला व बालकल्याण विभाग५ वी ते १२ वी पर्यंत शिकणाऱ्या मुलींसाठी सायकल पुरविणे योजनेचे लाभार्थी निश्चित करणेसाठी निकष कोणते?लाभार्थी इ.५ ते १० वी पर्यंत शिकणारी मुलगी असावी. (लाभार्थ्याचे घर ते शाळेमधील अंतराकरिता शाळा व्यवस्थापन समिती प्रमुख/मुख्याध्यापक यांचे अर्जावर प्रमाणपत्र नमूद करणेत यावे.)
39 महिला व बालकल्याण विभागविशेष प्राविण्य मिळवलेल्या मुलींचा सत्कार करणे योजनेचे लाभार्थी निश्चित करणेसाठी निकष कोणते?१.लाभार्थी सांगली जिल्यातील रहवासी असावा. २.लाभार्थीने चालू आर्थिक वर्षामध्ये राज्य स्तर किंवा त्यापेक्षा उच्च स्तरावर क्रीडा,कला शिक्षण,अशा विविध क्षेत्रात प्राविण्य मिळविलेले असावे. व त्याबाबतच्या प्रमाणपत्राची सत्यप्रत प्रस्तावासोबत सादर करावी.
40 महिला व बालकल्याण विभागविशेष प्राविण्य मिळवलेल्या मुलींचा सत्कार करणे योजनेत बालवाडी व अंगणवाडीमध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका,मदतनीस,पर्यवेक्षिका यांना आदर्श पुरस्कार देऊन गौरवण्यात येते.प्रमाणपत्र ,पुष्प व महिला बालकल्याण समिती मध्ये ठरविण्यात येईल त्या ठोक रक्कमेचा धनादेश.
पदांचा तपशील
माहिती उपलब्ध नाही
नागरिकांची सनद
माहिती उपलब्ध नाही
Employee Corner
नाव :
पदनाम :
मोबाईल नंबर :
विषय :
अर्जाचा तपशील :